Fakta

De frivillige sociale foreninger er i Danmark en særdeles heterogen gruppe, både hvad angår størrelse, organisationsstruktur, finansiering, målgruppe og opgaver. En fælles overordnet definition er dog, at de arbejder inden for det sociale og sundhedsmæssige område og sigter imod at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg eller sigter på at løse velfærdsproblemer.

Frivillige organisationer og frivillighed
Der er efterhånden skabt almindelig konsensus om definitionerne af, hvad der kendetegner frivillige sociale organisationer. Frivillighedsundersøgelsen fra 2004 fremhæver fem kendetegn i deres karakteristik af frivillige organisationer. Denne definition er den mest udbredte og bruges af Center for frivilligt socialt arbejde og af Social- og integrationsministeriet. Frivillige organisationer er ifølge den kendetegnet ved følgende fem kriterier:

Formaliseret organisering, dvs. at organisationen har en juridisk status eller en permanent form med bl.a. vedvarende aktiviteter, formelle mål, en ledelse, et navn, en adresse eller et mødested. Derfor hører uformelle grupper, ad hoc grupper og midlertidige sammenslutninger og grupper ikke med under definitionen af en frivillig organisation.

Uafhængig af offentlig sektor, dvs. at organisationen ikke er en del af eller kontrolleret af den offentlige sektor, og at den adskiller sig fra offentlige organisationer, hvis opgaver og formål ofte er fastsat ved lov. Det forhindrer ikke, at en organisation udfører opgaver for det offentlige eller er finansieret derfra, men den bestemmer selv aktiviteter, hvem der skal være i bestyrelsen, vedtægternes indhold, og om den vil nedlægge sig selv.

Nonprofit, dvs. at organisationen ikke har som dens primære formål at skabe profit og ikke er styret af kommercielle mål. Et eventuelt økonomisk overskud fordeles ikke mellem medlemmerne, men føres tilbage og bruges i overensstemmelse med organisationens formål.

Selvbestemmende, dvs. at organisationen selv bestemmer over egne anliggender og ikke er kontrolleret af andre organisationer eller virksomheder.

Frivillighed, dvs. at medlemskab og deltagelse skal være frivillig, og at der udføres frivilligt, ulønnet arbejde i bestyrelsen og/eller i aktiviteterne. Det betyder, at frivilligt arbejde i princippet kan begrænse sig til bestyrelsesarbejdet, mens alle aktiviteter eventuelt udføres af lønnede medarbejdere.

Frivillig indsats
Den frivillige indsats, som er de sidste punkt i de fem kriterier, defineres normalt som følgende:

Er frivillig, dvs. at den udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang.

Er ulønnet – dog med mulighed for kompensation for udgifter eller et symbolsk beløb for sit frivillige arbejde.

Udføres i en organisatorisk sammenhæng, dvs. at almindelig hjælpsomhed eller spontane handlinger ikke regnes for frivilligt arbejde.

Er til gavn for andre end en selv og den nærmeste familie, dvs. at den frivillige indsats udføres over for personer uden for den frivilliges familie og slægt, og at deltagelse i en selvhjælpsgruppe eksempelvis ikke er frivilligt arbejde – medmindre man er koordinator eller igangsætter af en selvhjælpsgruppe.

Hvis en organisation skal kalde sig en frivillig social organisation, skal den således opfylde forskellige kriterier med hensyn til arbejdsområde, organisationsform og frivillighed, selv om kriterierne ikke er lovbestemte.

Frivilligt socialt arbejde uden for de frivillige sociale foreninger
Der er en tendens til at bløde op på definitionerne for at undgå at fokusere ensidigt på organisationstypen, men på typen af det sociale arbejde, der udføres. Der er nemlig mange foreninger, projekter og grupper, som arbejder med sociale mål uden at være karakteriseret som en frivillig social forening i overensstemmelse med de fem kriterier. Det kan være idrætsforeninger eller kulturelle foreninger, der bruger idrætten eller kulturelle aktiviteter til at involvere og arbejde med sårbare og udsatte målgrupper. Eller det kan være uformelle grupper, der ikke har en formel organisering med bestyrelse og vedtægter.

Der foregår med andre ord en del frivilligt socialt arbejde, der ikke er en del af de frivillige sociale foreninger, men fælles for alle aktørerne er, at de overholder kriteriet om frivillighed.

Læs mere
Du kan gå ind på Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmesid, hvis du vil vide mere om. Her finder du fx information om, hvor mange og hvem, der yder en frivillig indsats inden for hvilke områder, hvad alder, køn, uddannelse betyder, og om motiver til frivillighed.

Klik her: www.frivillighed.dk