Aktuelle fonde – September udgave 2023

Aktuelle fonde-Septemberudgave-2023

Nedenunder er angivet nogle aktuelle fonde, hvor ansøgningsfristen er inden for rækkevidde.

Tøv ikke med at ringe eller skrive til Bjarne Laugesen for at få hjælp og støtte til en ansøgning – 21272907 – bjarnelaugesen123@gmail.com


Fonden Ensomme Gamles Værn

Formålet for Fonden Ensomme Gamles Værn, er at bidrage til en god og meningsfuld alderdom. Fonden har særligt fokus på ulighed og marginalisering og er optaget af at skabe viden og forbedre vilkårene for marginaliserede og socialt udsatte og sårbare grupper af ældre, bl.a. ældre flygtninge og indvandrere, ældre der tilhører seksuelle minoriteter, psykisk sårbare og hjemløse ældre.

Fonden støtter nyskabende forskning, sociale projekter og formidling, der drejer sig om det sociale liv i alderdommen. Fonden lægger vægt på, at forskning er nyskabende, at sociale projekter relateres til ældre mennesker, der har mindst økonomisk og socialt, og at formidling nuancerer synet på alderdommen. Fonden yder også personlig økonomisk støtte til ældre gennem organisationer. Ansøgningsprocedure og -frister på www.egv.dk. Fondens uddelingsramme er på ca. 3,5 mio. kr.

Ansøgningsfrist: 23. oktober

EGV | Fonden Ensomme Gamles Værn


Naturbaseret mental sundhed – 15 juni Fonden

Fonden støtter projekter og indsatser, der gennem naturbaserede indsatser bidrager til at skabe større mental sundhed for borgere med psykiske sygdomme som fx depression eller med mentale lidelser som fx stress.

Bidrager til at skabe større viden om sammenhæng mellem naturbaserede indsatser og mental sundhed.

Fonden prioriterer projekter og indsatser, der:

 • Afprøver og udforsker måder, hvorpå man kan arbejde med naturbaseret mental sundhed.
 • Bygger på faglig viden om både mental sundhed og om natur/naturformidling/design af grønne rum.
 • Arbejder med velafgrænsede målgrupper, fx i afgrænset forhold til livssituation eller psykiske udfordringer.

.

Ansøgningsfrist 18: september 2023

Naturbaseret mental sundhed – 15. Juni Fonden (15junifonden.dk)


Spar Nordfonden

Spar Nord Fonden støtter fællesskaber, hvor flere er sammen om at lære, lege, udvikle, hjælpe, udfordre, samarbejde og bidrage, for samtidig at vokse og opleve. Spar Nord Fonden har rødder i fællesskabet, og derfor vægtes det højt, at Fondens donationer styrker sammenholdet i lokalsamfundet og gavner små̊ som store fællesskaber.

Spar Nord Fonden støtter projekter, der har klare mål om at forebygge sociale udfordringer. Vi prioriterer projekter, der sikrer trivsel, pusterum og lærerige oplevelser til grupper af mennesker, som mistrives eller er udsatte.

Spar Nord Fonden ønsker at medvirke til, at mennesker hjælper mennesker med at se perspektiver og muligheder i livet. Vi vil medvirke til skabelsen og udviklingen af positive sociale fællesskaber.

Ansøgningsfrist:  26. oktober 2023

Spar Nord Fonden støtter fællesskaber der mærkes


Nordea-fonden

Nordea-fonden har en klar ambition om at støtte det foreningsliv, som knytter os sammen – med lokale aktiviteter og stærke fællesskaber, der hvor vi bor, i hele landet. Derfor støtter vi projekter der fremmer liv i det lokale.

Under fokusområdet ‘Liv i det lokale’ uddeles årligt 50 mio. kr. til mere end 1.500 lokale projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. 

Foreninger og andre almennyttige organisationer kan søge op til 200.000 kr. i støtte. Det typiske uddelingsbeløb er på 10.000-40.000 kr., da vi vægter at støtte mange, mindre projekter i hele landet.

 • Støtte projekter og aktiviteter, som styrker fællesskabet i lokalområdet
 • Understøtte initiativer, som involverer mange og kommer mange til gode
 • Bidrage til lokale aktiviteter – over hele landet
 • Understøtte foreningslivet, frivilligheden og de lokale ildsjæle

Ansøgningsfrist: Bliver fastsat senere

Nordea-fonden (nordeafonden.dk)


TrygFonden

TryghedsGruppen står bag TrygFonden, der støtter landsdækkende og regionale projekter, der øger trygheden i Danmark. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredvis af små og store projekter i hele landet.

I TrygFonden anvender vi vores midler til at skabe tryghed. Projekterne er handlingsrettede og baseret på viden.

Vi vil bidrage til at skabe tryghed i Danmark gennem engagement og støtte til almennyttige aktiviteter. 

Aktiviteterne skal komme flest mulige mennesker til gode og være både effektfulde og synlige.

I TrygFonden anvender vi vores midler til at skabe tryghed via mange forskellige projekttyper:

TrygFonden afprøver, om sociale investeringer kan være en måde at skabe bæredygtige forandringer for udsatte grupper. I regi af Den Sociale Kapitalfond investerer TrygFonden kapital og kompetencer i sociale virksomheder, der hjælper udsatte grupper til et arbejde og en plads i fællesskabet.

Ansøgningsfrist: 1. september 2023

Vi vil skabe tryghed – TrygFonden og TryghedsGruppen – tryghed.dk


Lions Club Ikast

Organisationer, foreninger, grupper eller enkeltpersoner, som gennem deres løbende arbejde eller enkeltprojekter udfører et stykke humanitært, folkeligt, kulturelt eller socialt arbejde til fordel for en større gruppe mennesker.  

Ansøgningsfrist: løbende

Lions Ikast – Ansøg om støtte


Legofonden

Det sociale område er det største uddelingsområde i Ole Kirk’s Fond. Vi støtter sociale projekter i Danmark med fokus på børn i sårbare og udsatte livsforhold. Det er børn og unge op til 18 år, der vokser op i familier eller under omstændigheder, der udfordrer deres livskvalitet og udfoldelsesmuligheder. Det kan fx være mobning, ensomhed, generel mistrivsel, psykiske vanskeligheder eller vold. Projekterne skal bidrage til at styrke børns trivsel, livsglæde, chancer og handlemuligheder.

Vi arbejder primært med fem temaer 

Vi har i Ole Kirk’s Fond udvalgt fem temaer inden for det sociale uddelingsområde. Temaerne afspejler samfundsudfordringer, hvor vi vil bidrage til at styrke børn og deres familier.

1. Børn i familier med psykisk sygdom

2. Børn i familier med misbrug

3. Småbørn i sårbare familier

4. Børn i mistrivsel 

5. Børn i familier med vold

Ansøgningsfrist: løbende

Ansøgning til Ole Kirk’s Fond (onlinelegat.dk)


Veluxfonden

Fonden ønsker at bidrage til nytænkning og nyudvikling af sociale indsatser i Danmark for at støtte, at flere kommer med i samfundets fællesskaber

Der er brug for nytænkning og nyudvikling af de sociale indsatser. Derfor er metodeudvikling et nøgleord på fondens sociale uddelingsområde. Vi støtter afgrænsede udviklingsprojekter, der formulerer nye løsninger på sociale udfordringer i Danmark.  

Projekterne skal arbejde systematisk med nye metoder til, at mennesker i en socialt udsat position bevæger sig ind i samfundets fællesskaber og tager aktivt del i disse. Det kan være uddannelsesfællesskaber, arbejdsfællesskaber, foreningsfællesskaber eller almene samfundsfællesskaber. Deltagelse i konstruktive fællesskaber giver bedre trivsel og et mere selvhjulpent liv. 

Projekternes målgrupper kan være børn, unge og voksne i socialt udsatte positioner. 

Vi har særligt fokus på at støtte større metodeudviklingsprojekter blandt civilsamfundets organisationer og prioriterer også projekter, hvor frivillige foreninger, ngo’er og andre samarbejder med kommuner eller regioner

I vores vurdering af ansøgningerne lægger vi vægt på følgende:

 • At indsatsen efterspørges af målgruppen og fremstår nødvendig og realistisk
 • At projektets metoder og deres afprøvning er tydelig og velbegrundet
 • At indsatsen er beskrevet på baggrund af konkrete erfaringer i egen og andres praksis
 • At det fremstår klart og tydeligt, hvad der skal foregå og afprøves i projektet, hvorfor og hvordan
 • At målgruppen for indsatsen er borgere i en socialt udsat position
 • Indsatsens nyskabelse
 • At indsatsens forandringsteori og succeskriterier er beskrevet
 • At projektet omfattes af en ekstern evaluering med det formål at udvikle, fastholde og formidle læring og viden om projektets virkning og metoder
 • At der er gjort konkrete tanker om, hvordan og i hvilket omfang projektets indsatser og metoder realistisk kan forankres og fortsættes efter projektperiodens ophør.

Vi støtter kun projekter med et budget over 500.000 kr. 

Ansøgningsfrist: 10. oktober 2023

Sociale indsatser i Danmark | (veluxfoundations.dk)


Den A.P. Møllerske Støttefond

Særligt fokus på velgørende og almennyttige formål, samt støtte til det sociale område og til ansatte med tilknytning til A.P. Møller Gruppen.

Fondens formål er at støtte velgørende og almennyttige formål, samt yde støtte til det sociale område og ansatte med tilknytning til A.P. Møller Gruppen.

Ansøgningsfrist: Løbende

Den A.P. Møllerske Støttefond / GrantOne (apmollerfonde.dk)


Poul Due Jensen Fonden

Vi tror, det er vigtigt for alle mennesker at være en del af et fællesskab. Mennesker, der af den ene eller anden grund er faldet udenfor vores fællesskaber, ønsker vi at hjælpe tilbage i fællesskabet i arbejde  – eller andet socialt fællesskab

Hvad?Fonden ønsker at tilbyde mennesker på kanten af samfundet en mulighed for at vende tilbage og deltage aktivt i et eller flere fællesskaber. Vi vil finde nye veje til at løse sociale udfordringer og investere i nye økonomiske modeller og fokusere på forankring og formidling af gode resultater, så de kan skaleres.
Hvordan?Fonden samarbejder med flere partnere, virksomheder, NGO’er, kommuner og andre fonde, om at udvikle projekter og metoder, der kan gøre en forskel og inkludere flere på arbejdsmarkedet. Fonden ser gerne nytænkende projekter og nye partnerskaber, der gavner udsatte grupper, så de enten kan komme ind på eller fastholdes på arbejdsmarkedet. I disse år er der særligt fokus på
sociale effektinvesteringer, socialøkonomiske virksomheder og andre konstellationer, som giver nye muligheder for at adressere samfundet udfordringer.
Hvem?Poul Due Jensens Fond ønsker, at bevillingerne hjælper særligt udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet (eller et andet fællesskab).
Hvorfor?Der er en række problemstillinger i samfundet, som vi har kendt til i årtier, men endnu ikke fundet gangbare løsninger for. Vi vil bryde sådanne mønstre så udviklingen vendes og mennesker der på den ene eller anden måde er røget udenfor fællesskabet igen inviteres indenfor.

Ansøgningsfrist: Løbende