Centrets frivilligpolitik

– gældende for frivillige i Frivilligcenter Ikast-Brande.

Velkomst og introduktion.
Alle frivillige i Frivilligcenter Ikast-Brande bliver forud for opstarten på den konkrete opgave inviteret til en intro snak med lederen.

I snakken gennemgås som minimum følgende punkter:

 • Gensidig præsentation
 • Påmindelse om tavshedspligt, samt omfang og varighed af samme.
 • Evt. tilladelse til indhentning af børneattest, hvis relevant i forhold til opgaven.
 • Registrering af kontaktoplysninger, samt evt. andre relevante personlige oplysninger.
 • Udlevering af og kvittering for nøgle, hvis relevant.

Præsentation af Frivilligcenteret.
Alle nye frivillige vil få udleveret den aktuelle strategi, og de mest relevante afsnit for sammenhængen vil blive gennemgået.

Uddybes desuden nærmere under det kommende afsnit Rammer, vilkår og arbejdsforhold.

Muligheder og forventninger.
Rekruttering af frivillige:
I Frivilligcenter Ikast-Brande er vi åbne for at rekrutterer frivillige via mange forskellige kanaler.

De mest brugte kanaler er:

 • Personligt netværk omkring både bestyrelse, daglig leder og frivillige.
 • Via forskellige samarbejdsrelationer.
 • Facebook.
 • Hjemmeside.
 • Nyhedsbrev.
 • Lokal presse.
 • Frivilligjob.dk

Arbejdsopgaver / roller de frivillige kan varetage:
Vi ønsker at opbygge et bredt ejerskab både til Frivilligcenter Ikast-Brande og til vores aktiviteter.

Vi inviterer derfor til en høj grad af involvering i vores dagligdag – også fra frivillige – og man er altid velkommen til at kigge forbi til en snak eller til at give en hånd med omkring de forskellige aktiviteter.

Behovet for at rekruttere nye frivillige opstår typisk i forbindelse med

 • at en frivillig tilbyder sig med relevante kompetencer eller en specifik interesse.
 • at fagpersoner eller borgere selv præsenterer et behov, som kunne imødekommes af en ny frivillig indsats /aktivitet.
 • at der i frivilligcentret opstår behov for håndtering af nye funktioner eller opgaver, som ikke naturligt ligger hos lederen eller bestyrelsen.
 • at foreninger, organisationer eller grupper efterlyser ”nye” frivillige.

Frivillige opgaver i Frivilligcenter Ikast-Brande:
Ud over de ledelsesmæssige opgaver, uddelegere vi meget gerne opgaver til frivillige i Frivilligcentret.

Såfremt de rette kompetencer, lyst, tid og interesse er tilstede hos den frivillige, strikker vi en individuel ”opgave pakke” sammen i tæt dialog med den pågældende.

Forud for en opstart som frivillig hos Frivilligcenter Ikast-Brande, har den frivillige altid en afklarende snak med lederen i forhold til gensidigt at afstemme forventninger og aftale omfanget af opgaven.

Såfremt den frivillige ønsker det, udarbejder leder og den frivillige i fællesskab en individuel ”funktionsbeskrivelse”.

Gensidige forventninger:
Frivillige i Frivilligcentret kan alle forvente at blive behandlet ligeværdigt og respektfuldt. Man vil som frivillig altid få tildelt det ansvar samt det omfang af opgaver som lyst, ressourcer og kompetencer giver mulighed for.

Alle aktører i Frivilligcentret har fokus på, at vi sammen skaber en sund kultur i hverdagen præget af humor, ærlighed og en positiv tilgang til hinanden, vores opgaver og samarbejdspartnere.

I Frivilligcenter Ikast-Brande har vi et klart mål om, at det skal være sjovt at være frivillig.
Derfor er vi åbne og ansvarlige for løbende at afstemme forventninger, og det vil altid være muligt at få en snak med lederen, såfremt der er noget, der udvikler sig uhensigtsmæssigt og påvirker arbejdsglæden i negativ retning.

Vi forventer at frivillige hos os er loyale, ansvarlige og åbne overfor konstruktiv sparring.
Desuden forventer vi, at man er bevidst om omfanget af sin tavshedspligt, frisk på at byde ind med nye idéer og indstillet på at bidrage til en positiv samarbejdsrelation, såvel internt som eksternt.

Uddannelse og opkvalificering.
I Frivilligcenter Ikast-Brande er vi meget optaget af, at det frivillige arbejde udvikler sig positiv for den enkelte, og at alle frivillige i vores regi føler sig anerkendt for deres indsats.
Vi er samtidig bevidste om, at der kan være stor forskel på, hvordan den enkelte oplever sig anerkendt. Det er derfor vigtigt at lederen, i forbindelse med afstemning af forventninger med den enkelte frivillige, også får afklaret, hvilken form for anerkendelse der glæder mest og motiverer bedst.

Det er muligt for frivillige i Frivilligcentret at deltage i relevante kurser, webinarer og temadage på Frivilligcentrets regning, forudsat at dette er aftalt med lederen på forhånd.
Samtidig kan Frivilligcentret tilbyde at betale relevant faglitteratur og tekniske hjælpemidler i fornuftigt omfang, til brug i forbindelse med de frivillige opgaver og aktiviteter.

Rammer, vilkår og arbejdsforhold.
I forbindelse med den indledende introsamtale med nye frivillige præsenterer lederen Frivilligcentret og orienterer om:

 • Hvem er vi?
 • Hvad er vi?
 • Hvordan er vi organiseret?
 • Hvad er vores kerneydelser?
 • Hvilke yderligere indsatser har vi aktuelt fokus på?
 • Hvem samarbejder vi typisk med?

Såfremt en frivillig på et tidspunkt er kørt fast i sin opgave eller af andre årsager ønsker at skifte rolle eller prøve kræfter med en ny arbejdsopgaver, vil dette altid være muligt via dialog med lederen.

Der arrangeres hvert år et fælles socialt sommerarrangement for alle frivillige i Frivilligcentret. Derudover afholdes der enten julefrokoster i de enkelte grupper af frivillige eller hver enkelt frivillig får en julegave.

Der er udarbejdet privatlivspolitikker samt div. fortegnelser i Frivilligcentret, som konkret beskriver, hvorledes vi sikrer, at vi lever op til kravene i persondataforordningen.

Hvis der opstår en konflikt, som en eller flere af de frivillige er involveret i, vil det altid være lederen, som den / de frivillige skal henvende sig til. Såfremt lederen selv er involveret i konflikten, og dermed er inhabil, vil formanden for bestyrelsen træde til som uvildig part.

Afsked med frivillige.
Såfremt der opstår samarbejdsproblemer med en frivillig tilknyttet Frivilligcentret, vil det være muligt for lederen at ”opsige” vedkommende og stoppe samarbejdet – evt. med øjeblikkelig varsel.

Der vil altid blive ydet en velovervejet og kvalificeret indsats i sådan en situation, da vi altid ønsker at sikre en fair og værdig behandling af den frivillige.

Hvis en frivillig stopper sit virke i Frivilligcentret efter mere end et års samarbejde, vil vedkommende blive påskønnet med en symbolsk erkendtlighed.

Såfremt en frivillig ønsker en udtalelse som dokumentation for sit virke i Frivilligcentret, udsteder lederen gerne dette.

Økonomi.
I Frivilligcenter Ikast-Brande har vi truffet en principiel beslutning om, at det som udgangspunkt ikke skal påføre den frivillige udgifter at yde en indsats hos os.

Man kan derfor forvente, at udgifter direkte forbundet med den frivillige opgave vil blive betalt af Frivilligcentret, efter forudgående aftale med lederen.

Ligeledes vil det være muligt at få betaling for kørsel, såfremt den frivillige opgave kræver ekstra kørsel ud over afstanden svarende til afstanden fra egen bopæl til Frivilligcentret.

Der bliver hvert år afsat et fast beløb på Frivilligcentrets budget til udgifter i forbindelse med anerkendelse og kvalificering af frivillige.

V.G. januar 2021